PAREIGYBIŲ KLASIFIKAVIMO MODELIS

GPS (Global Professional System) – pareigybių klasifikavimo modelis.

GPS – tarptautinė pareigybių klasifikavimo metodika, kurios pagalba profesionaliai išanalizuojamos organizacijos pareigybės ir sukuriama organizacijos pareigybių lygių struktūra.
 
GPS įmonių ir žmogiškųjų išteklių vadovams yra efektyvus įrankis apibrėžti ryšį tarp pareigybės, veiklos rezultatų ir atlygio bei numatyti galimybes darbuotojų profesiniam tobulėjimui bei atlygio kitimui.

GPS taikymo sritys

ORGANIZACIJOS STRUKTŪROS KŪRIMAS: funkcionalios organizacinės pareigybių lygių struktūros sukūrimas, naudojant aiškią tarptautinę metodiką;

VEIKLOS VALDYMAS: tinkamiausių pareigybės veiklos rezultatų matuoklių (KPI) parinkimas bei pareigybei svarbiausių kompetencijų išskyrimas, remiantis pareigybių klasifikatoriuje apibrėžtais reikalavimais pareigybei bei atsakomybių sritimi;

ATLYGIO VALDYMAS: efektyvus atlygio biudžeto valdymas, sukuriant pareigybinę atlyginimų sistemą, užtikrinančią darbo užmokesčio skaidrumą, vidinį teisingumą bei išorinį konkurencingumą;

PALYGINIMAS SU RINKA: pareigybių klasifikacija yra pagrindas darbo užmokesčio palyginimui ne tik įmonės viduje, bet ir atlyginimų rinkoje, kadangi GPS metodika yra naudojama OD&M Consulting atliekamuose atlygio tyrimuose. Be to, GPS turi koreliaciją su pagrindinėmis rinkoje naudojamomis vertinimo metodikomis, tad esant reikalui galimas skirtingų šaltinių duomenų palyginimas;

DARBUOTOJŲ ATRANKA: darbuotojų atrankos efektyvumo padidinimas, aiškiai apibrėžiant reikalavimus pareigybei;

KARJEROS PLANAVIMAS: sėkminga karjeros galimybių analizė ir valdymas, rengiant karjeros planus, remiantis vertinimo pagal GPS metodiką metu pateiktomis įžvalgomis;

DARBUOTOJŲ TOBULĖJIMAS: profesinį tobulėjimą skatinančių elementų nustatymas vertinimo metu;

ORGANIZACINIS EFEKTYVUMAS: efektyvi organizacijos politikos komunikacija bei aiškūs kriterijai pareigybių ir rolių analizei bei interpretavimui;

VADOVAVIMO ĮRANKIS: žmonių išteklių vadybos įrankis, teikiantis praktinę naudą vadovams bei žmogiškųjų išteklių valdymo profesionalams.

 

Metodikos privalumai

Tvirtas pagrindas

Lengva naudoti

Nauda

Metodas sukurtas kritiškai įvertinant ir apgalvotai apjungiant solidžią praktinę pagrindinių globaliai naudojamų pareigybių vertinimo ir klasifikavimo metodikų taikymo patirtį

Tarptautinė ir paprastai pritaikoma lokaliam kontekstui bei įvairiems veiklos sektoriams metodika

Įrankis skirtas ir suprantamas vadovams, ne tik personalo srities specialistams

Ši metodika yra valdymo įrankis įvairiems žmogiškųjų išteklių procesams, ne tik atlygio klausimų reguliavimui

Lanksti metodika, nes gali būti sėkmingai taikoma specifinėse verslo situacijose ir apjungti skirtingų profilių ir sričių profesionalus į vieningą organizacinę struktūrą

Metodika yra palyginama su kitais populiariausiais pareigybių vertinimo ir rangavimo metodais

Šiuolaikiška metodika, taikanti modernų, šiandieninės organizacinės aplinkos raidą atitinkantį požiūrį į organizacijas

Intuityvus metodas, kurio taikymui nereikia specialaus profesinio pasirengimo, tad gali būti naudojamas iš karto

Pareigybių profiliai paremti realia rinkos informacija ir naudojama atlyginimų rinkos tyrimams

CLOSE
CLOSE