ATLYGIO TYRIMAI

Informacija organizacijos atlygio konkurencingumo rinkoje įvertinimui

Metinis atlygio biudžetas – viena svarbiausių organizacijos sąnaudų eilučių. Darbo užmokesčio diferenciacija yra efektyvi valdymo priemonė, siekiant racionaliai padalinti ribotus atlygio biudžeto resursus. Tačiau efektyvi ji yra tik tuomet, kai yra valdoma, tam naudojant apibrėžtas atlyginimų struktūras, suplanuotus ir pasvertus užmokesčio dydžius ir deleguotas atsakomybes. Deja, dažnai regime situaciją, kai atlyginimo dydžiai, jų nustatymo atsakomybė ir augimo perspektyvos yra „tabu“, o sprendimai priimami pagal „skaldyk ir valdyk“, „šešto pojūčio“ arba „tiek paprašė“ logiką.
  
Įsivertinti Jūsų organizacijos konkurencingumą, lyginant su kitais darbdaviais rinkoje, bei pasitikrinti atlygio proporcingumą pareigybės sukuriamai vertei organizacijos viduje padės OD&M atliekami atlygio tyrimai. Tyrimai atliekami tiek bendroje rinkoje, tiek ir atskiruose verslo sektoriuose.

 

Tyrimo metu, objektyviai palyginame skirtingų organizacijų pareigybes tarpusavyje, surenkame darbdavių mums teikiamus darbo užmokesčio duomenis ir pateikiame kiekybiškai paremtas tiriamos rinkos išvadas bei rekomendacijas kiekvienam tyrimo dalyviui.

Atlygio tyrimų privalumai

Tyrimo charakteristikos

Nauda

Vieninga tarptautinė metodika - OD&M atliekami atlygio tyrimai remiasi tarptautine pareigybių klasifikavimo metodika GPS, kurios pagalba Jūsų organizacijos pareigybės yra išanalizuojamos ir palyginamos su analogiškomis pareigybėmis rinkoje.

Tyrimo dalyviui nemokamai atliekamas pareigybių klasifikavimas padeda peržiūrėti organizacijos struktūrą pagal pareigybinius lygius ir įsivertinti santykinę pareigybių vertę tiek organizacijos viduje, tiek darbo rinkoje.

Tarptautiniai kokybės standartai – tyrimo duomenų rinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo metodika atliekama pagal aukščiausius kokybės standartus, vieningai taikomus visose šalyse, kur veikia OD&M Consulting.

Kiekvienam tyrimo pirkėjui užtikriname, jog atlyginimų duomenys surinkti ir apdoroti taikant griežtus ir skirtingose rinkose praktikoje patikrintus kokybės standartus, todėl tyrimo rezultatai patikimai atspindi rinkos situaciją.

Lokalus pritaikymas – kiekvienos šalies tyrime renkama informacija apie tuos atlygio komponentus, kurie aktualiausi konkrečioje rinkoje, o rengiant ataskaitas atsižvelgiama į vietinės rinkos kontekstą.

Derinant tarptautinius standartus ir lokalų požiūrį, iš globalaus atlygio komponentų meniu didžiausias dėmesys skiriamas tiems elementams, kurie aktualūs konkrečioje rinkoje, todėl duomenų rinkimo metu sugaištama mažiau laiko ir klientas gauna maksimalią naudą iš tyrimo ataskaitų.

Tyrimo instrumentai ir ataskaitos pateikiamos patogiu formatu – tyrimo kokybinį klausimyną galite pildyti internetu, o ataskaitos pateikiamos MS Excel formatu, pateikiant skaitinius ir grafinius palyginimus su rinka.

Tyrimo rezultatai yra pateikiami aiškiai ir suprantamai: klientui nereikia specialių mokymų, kad suprastų, kaip naudoti įsigytą informaciją. Užsakomosiose tyrimo ataskaitose yra pateikiamas organizacijos ir individualių darbuotojų palyginimas su rinka įvairiais pjūviais, todėl klientas gauna naudojimui parengtą informaciją, kurios nebūtina papildomai apdoroti.

CLOSE
CLOSE