Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

Повече информация за услугите на TACK & TMI България, можете да намерите на Нашия нов сайт.

 

ВЪТРЕШНИ ПРОУЧВАНИЯ

Слушането като начин на мотивиране и провокиране на промяна

Човешката отдаденост със сигурност е от изключително значение за растежа и успеха на компанията. Това е най-значимото усещане. Това е причината, поради която отдадеността или усещането у хората, че принадлежат към компанията, трябва да е основният интерес на всички компании. Има два фактора, които определят отдадеността на хората: от една страна, това е доверието им в компанията (доверие), от друга – мотивацията (ангажираност).

Анализът на тези елементи дава възможност на компаниите да започнат (или да продължат) диалога с хората си. Това открива вътрешен комуникационен канал, който помага да се обединяват хората около мисията, визията, ценностите и целите на компанията.

 

Усилието да се обръща внимание на служителите генерира организационен климат, който ориентира, насочва и откликва по гъвкав начин на промените.
 

Как можем да помогнем?

С модулен и допълващ подход, ние разработваме и провеждаме проучвания, чрез които измерваме:

  • доверието и мотивацията на хората,
  • тяхната лоялност и отдаденост,
  • нагласите им към текущата ситуация на управление
  • мнението и предложенията им към нововъзникнали промени

 

Така помагаме на клиентите си да идентифицират и приложат истински действия за подобряване.


Използваме различни методологии за посрещането на различни нужди:

  • качествени - задълбочени интервюта, фокус групи
  • количествени - уеб-базирани или въпросници на хартиен носител

 

Бързо и ефективно ние предоставяме на висшия мениджмънт ”моментна снимка” на силните страни и сферите, които изискват оптимизация в компанията, оценяваща възприятията и мнението на хората.

CLOSE
CLOSE