ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ

Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

 

Организационни структури

 

Организационният дизайн е рамката, в която компанията е организирана. Тя помага на служителите да разберат как е структурирана компанията и как работи.

 

Независимо от размера, сложността на бизнеса си, вътрешната структура, днес компаниите са изправени пред резки промени, което изисква постоянно адаптиране на организацията и начина работа, за да се поддържа конкурентоспособността на пазара.


Наша цел е да подкрепяме клиентите си непрекъснато да подобряват ефективността си, като идентифицират сферите на неефективност и постигат целеви подобрения, рационализации и оптимизации.
 

Подходът ни се състои в:
1. Анализ на компанията
2. Прилагане на методологията ABM (Activity Based Management)
3. Създаване на ръководства за приложение
4. Определяне на роли и планиране на работната сила

1. Анализ на компанията

Този анализ цели идентифициране на критичните сфери, както и възможностите за подобряването им. Прави се документален анализ и се провеждат структурирани интервюта с мениджмънта във връзка със следните теми:
  • Визия и стратегия
  • Организационна структура и дейности
  • Оперативни механизми
  • Човешки ресурси
 
Защо е нужен този анализ?
  • За да се преосмислят мисията на компанията и отделните бизнес сфери.
  • За да се идентифицират ключовите дейности за развитие на бизнеса.
  • За да се определят нови механизми за координация на организацията на бизнеса.
  • За да се създаде организационна диаграма на новата организация на бизнес.

CLOSE
CLOSE