ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ

Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

 

Управление на Човешките ресурси

Хората, с тяхната компетентност, нужди и стремежи са един от главните и най-важни фактори за успех за компаниите - ето защо, днес повече от всякога, управлението на човешките ресурси играе основна роля в компаниите. Роля, насочена да идентифицира, подбира, развива и задържа професионалните профили, които наистина могат да донесат и да дадат стойност на компанията.


Като един от най-ценните активи в компанията, човешките ресурси трябва да се третират, оценяват и развиват по начин, по който представянето им да се оптимизира в средносрочен и дългосрочен план.


Следователно, от основно значение е да се определи как управлението на човешките ресурси може да работи рамо до рамо с различните бизнес функции, за да им предостави най-добрата подкрепа и качествени услуги, подходящи за постигането на бизнес- целите.

Как можем да помогнем?

Благодарение на нашия цялостен подход и модел на действие, ние подкрепяме функциите на човешки ресурси в процеса им на развитие и еволюция, с цел да предлагат на клиентите си най-висококачествени услуги в съответствие с характеристиките и схемите контекста.


Ние подкрепяме функциите на човешки ресурси в проекти, специално създадени да:

 • обновят и задвижат организационните модели
 • прилагат услугите на ЧР екипите ефективно и в синхрон с другите дейности в компанията
 • обновяват и развиват компетенциите на ЧР екипите
 • подкрепят ЧР екипите в ролята им на движещи процеса на промяна
 • дефинират и прилагат ефективни комуникационни стратегии, за да илюстрират политиките за управление на човешки ресурси

 

ЧР одит

Постоянното изискване към бизнеса за гъвкавост и напасване към тенденциите на пазара поставя експертите Човешки ресурси в непрекъснат процес на усъвършенстване на функциите си и услугите в компанията. Одитът, който провеждаме има за цел да подкрепи този процес, като:

 • идентифицира текущите ключови ЧР услуги
 • провери до каква степен са в синхрон с изискванията и целите на бизнеса
 • предложи решения за напасване към нуждите на организацията
 • идентифицира приоритетите за действие и създаде план за действие за осъществяване на подобренията
 • подкрепи ЧР експертите в процеса на въвеждане на тези решения

ЧР консултиране

Функцията на отдел Човешки ресурси е да подкрепя бизнеса в постигане на бизнес целите на компанията. За постигане на максимална ефективност, ние можем да подкрепим ЧР експертите в изграждане на стратегии и интегрирани политики в най-различни направления, включително:

 • планиране на дейностите на екипа Човешки ресурси
 • подбор на кадри
 • управление на представянето
 • обучение и кариерно развитие
 • вътрешно-комуникационни процеси
 • дисциплинарни мерки
 • администриране на персонала
 • вътрешни правилници

ЧР обучения

Експертност в управление на човешките ресурси
В грижата си за нуждите на нашите клиенти и в желанието си да подкрепим експертите Човешки ресурси в техния път на развитие, сме изготвили програми обучения, както вътрешно-фирмени, така и отворени

CLOSE
CLOSE