КОУЧИНГ

Запазвайки нашите ценности и стремеж към съвършенство, с гордост Ви съобщаваме, че името на компанията ни OD&M Consuting се променя на TACK & TMI България.

 

Изграждане на коучинг култура

Ние споделяме желанието на клиентите си за успех и растеж, като ги подкрепяме в изграждането на ориентирана към търсенето на решения култура в техните организации. Правим това, като им помагаме да изграждат структури и да възпитават практики, целящи да интегрират фокусирани върху резултата коучинг разговори в корпоративния живот.


Ние споделяме целите на клиентите си за:

 • Повишаване на качеството на комуникацията между мениджърите.
 • Смяна на фокуса на разговорите от проблеми към възможности.
 • Подготвяме ръководителите да придобият умения и поведение, с които да вдъхновяват и ентусиазират другите.
 • Повишаваме самосъзнанието и инициативността на хората на всички нива в компанията.
 • Фокусираме действията върху постигане на ключовите цели на личностите, екипите и компанията като цяло.

 

Правим това чрез:

 • Предоставяне на време, пространство и структури на висшия мениджмънт, за да развива и прилага коучинг като средство за комуникация, поставяне на цели, вземане на решения, разрешаване на конфликти и мотивация.
 • Индивидуални коучинг взаимоотношения с всеки топ мениджър, така че да се фокусира максимално върху представянето си като мениджър и коуч.
 • Работилници за мениджмънта от средно ниво в овладяването на ключови коучинг умения и компетенции, така че да могат да изграждат доверие, прилагайки коучинга, когато ръководят служители или екипи.
 • Изграждане на силен бранд за коучинг и широкото му разпространяване в компанията, така че хората да бъдат добре информирани за ползите от него.

 

Ние постоянно получаваме обратна връзка от клиентите си за резултатите от тяхната дейност и по-специално за:

 • Подобряването на комуникацията между мениджърите, както и вътре в екипите им.
 • Фокусиране върху разговори, ориентирани към решения, които видимо са дали тласък на представянето в положителна посока.
 • По-голямо въвличане на членовете на екипите в генерирането на идеи и вземането на решения.
 • Модели за пример в компанията, които печелят доверието на хората към коучинга.

 

 

 

 

 

CLOSE
CLOSE